KIERUNKI KSZTAŁCENIA

RODO

   

Szczegółowa klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23- 300 Janów Lubelski, tel. 15 872 08 43; e-mail: protechlo@op.pl zswitos@gmail.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
e-mail ucznia, nr telefonu ucznia
e-mail rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

    Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych:
  1. do dostępu
  2. do sprostowania
  3. do ograniczenia przetwarzania
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

   

 

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz