KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego
w szkołach Powiatu Janowskiego

 

Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"

Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Poniżej zamieszczono prezentację podsumowującą realizację projektu oraz broszurę informacyjną o projekcie.


 

Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona

Zakończyła się modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. W ramach projektu w roku 2018 zmodernizowano budynek dydaktyczny Zespołu Szkól w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego w Janowie Lubelskim oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz pracowni bilogii leśnej oraz łowiectwa tej szkoły W roku 2019 kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia warsztatów w ZST. Wyremontowane zostały m.in. pracownie, korytarze, sale lekcyjne, wiatrołap, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Zostało wydzielone wc dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja objęła również wymianę drzwi, posadzek, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji oraz malowanie ścian i sufitów. Wykonawcą zamówienia było Konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek ze Stalowej Woli jako lider i Firma STALBUD Kazimierz Młynarski, również ze Stalowej Woli jako partner.

Inspektorem nadrozu inwestorskiego był Pan Michał Satowski. Koszt robót wyniósł ponad 2,6 miliona zł.

Fotogaleria

 

Trwają prace modernizacyjne w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Fotogaleria

 

Prace modernizacyjne na warsztatach szkolnych ZST rozpoczęte !

Rozpoczęła się modernizacja pracowni na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca września bieżącego roku.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą zamówienia jest Konsorcjum – Lider: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek ze Stalowej Woli i Partner: Firma STALBUD Kazimierz Młynarski również ze Stalowej Woli. Wartość umowy to 2 678 079,00 zł. Prace będą polegać na kompleksowej modernizacji pomieszczeń warsztatów: wiatrołapu, korytarzy, świetlicy, szatni, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, sal lekcyjnych oraz pracowni. Zostanie wydzielone wc dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja będzie polegać m.in. na wymianie drzwi, posadzek, okładzin ściennych i podłogowych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu wentylacji, malowaniu ścian i sufitów. W dniu 17 kwietnia 2019 r. podpisano także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem z firmą M.S.Konstruktor Nadzory Inwestorskie Michał Satowski z Lublina o wartości 17 000,00 zł.

W związku z tym, że prace budowlane już się rozpoczęły, prosimy wszystkich o wyrozumiałość.

 

Zakupiono wyposażenie do pracowni w Zespole Szkół
w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz zestaw trzech mikroskopów do pracowni biologii leśnej i łowiectwa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.

Fotogaleria

 

Prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym
Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

Zakończyły się prace modernizacyjne w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33 realizowane w ramach projektu. W najbliższym czasie planowany jest zakup wyposażenia do pracowni hotelowej.

Fotogaleria

 

Opis projektu

Tytuł projektu: "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna

Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji projektu: 05.05.2016 r.- 31.12.2019 r.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie janowskim. Cel ten wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu janowskiego spowodowanych brakiem odpowiedniego wyposażenia i niedostosowaną infrastrukturą pracowni/warsztatów szkolnych. Uzupełnieniem celu głównego jest cel pomocniczy ,,Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie janowskim”, gdyż dostosowanie oferty szkolnictwa wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Realizacja celów projektu przyczyni się do wzrostu liczby uczniów w szkołach zawodowych i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym na zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Osiągnięcie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno –gospodarczej powiatu janowskiego. Wskazane cele są spójne z celem szczegółowym RPO WL w ramach działania 13.6, gdyż przyczyniają się do poprawy warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia oraz zwiększenia zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym. Ponadto cele projektu są spójne z celami strategicznymi operacyjnymi Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025.

Planowane efekty:
Projekt obejmuje poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Janowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Janów Lubelski na nieruchomościach należących do powiatu - Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim. Swoim zakresem obejmuje modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a także doposażenie 10 pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU. Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji projektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik technologii drewna, technik leśnik)z branży szybkiego wzrostu: technik budownictwa i istotne dla lokalnego rynku pracy(technik hotelarstwa).Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia(prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020 r. wyniesie 545 uczniów. Wskaźnik produktu to 2 wsparte obiekty, wyposażone w 18 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 587 uczniów.

Wartość projektu: 2 990 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 098 867,69 zł

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz